Financiële samenvatting

Bij de financiële ontwikkeling van het meerjarenperspectief maken we onderscheid naar een aantal verschillende categorieën. De startpositie vormt het vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen, waaraan het begrotingsjaar 2026 is toegevoegd. In het volgende hoofdstuk wordt inhoudelijk ingegaan op de mutaties per categorie.

Kaderbrief 2023 - 2026

2023

2024

2025

2026

Vastgestelde begroting - raad 9 november 2021

Boekwerk MJB 2022-2025

-6.234

-3.301

383

2.085

Nota van wijziging begroting 2022

1.463

1.341

1.677

1.677

Amendement bezuiniging bibliotheek

-100

-100

0

0

BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands

-75

-75

-75

-75

Startpositie Kaderbrief

-4.946

-2.135

1.985

3.686

Kaderbrief 2023-2026

Loon- en prijsontwikkeling

105

41

227

348

Volume ontwikkelingen

-192

-658

-456

-372

Raadsvoorstellen en -brieven

-532

-407

-256

-259

Regeerakkoord

3.954

6.425

7.627

2.299

Exogene en onontkoombare ontwikkelingen

-1.373

-1.812

-1.859

-1.779

Totaal Kaderbrief 2023 - 2026

1.962

3.590

5.284

238

Stand begroting 2023 - 2026

-2.983

1.455

7.269

3.925

Correctie voor saldo incidentele baten en lasten

4.626

2.305

0

0

Structureel begrotingssaldo

1.643

3.760

7.269

3.925

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 14:46:40 met de export van 07/07/2022 14:32:40