Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de Kaderbrief 2023-2026 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit jaar is vanwege de overgang tussen twee raadsperiodes sprake van een beleidsarme Kadernota in de vorm van een Kaderbrief. Doel van de Kaderbrief is om vooruitlopend op de begroting 2023-2026 inzicht te geven in het actuele financiële meerjarenperspectief.
De Kaderbrief is tot stand gekomen in een onzekere tijd. De oorlog in de Oekraïne zorgt voor grote politieke spanningen. Er is een grote vluchtelingenstroom op gang is gekomen. Daarnaast zijn de effecten van de coronacrisis op mens, maatschappij en economie nog niet in volle omvang bekend. Tot slot is onzeker wat het nieuwe regeerakkoord gaat betekenen voor gemeenten. De Oekraïne crisis, de hoge inflatie en diverse tegenvallers voor de Rijksbegroting kunnen van invloed zijn op de uitwerking die in de meicirculaire zal worden opgenomen. Dit alles zorgt voor een grotere mate van onzekerheid ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het meerjarenperspectief.

Inhoudelijke en financiële uitdagingen
Ondanks de aanpassingen van het Rijk om gemeenten ook structureel tegemoet te komen met een hoger macrobudget voor jeugdhulp, blijft de inhoudelijke en financiële opgaven voor gemeenten fors. Of het nu gaat om de financiële uitdagingen bij de uitvoering van de jeugdzorg en het WMO-abonnementstarief, de benodigde middelen voor de realisatie van het Klimaatakkoord of meer recent de inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne en de eenmalige energietoeslag.

Inzet van reserves voor grote opgaven
Leidschendam-Voorburg beschikt ten opzichte van veel andere gemeenten over een goede reservepositie. Een groot deel van de reservepositie bestaat uit bestemmingsreserves die zijn ingesteld met een specifiek doel. Voor toekomstige grote opgaven als de energietransitie en verduurzaming zetten we de hiervoor gevormde bestemmingsreserves in. Het programma Sterk voor Noord is opgestart en hiervoor is een reserve gevormd. Inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en politie werken samen aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners in Leidschendam-Noord.

Een sluitend meerjarenperspectief
Voorgaande jaren is ervoor gekozen om geen zaken ‘stuk te bezuinigen’. De sociale basis van onze gemeente in de vorm van algemene voorzieningen als verenigingen, cultuur, sportclubs en sportterreinen, schoolgebouwen en een schone en groene openbare ruimte is noodzakelijk voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.
Mede op basis van de doorrekening van het regeerakkoord zoals deze indicatief is verstrekt door het Rijk is het bijgestelde meerjarenperspectief in alle begrotingsjaren structureel sluitend.

Sterker uit de crisis
Ruim twee jaar geleden belandde de wereld in een mondiale pandemie. De gemeente heeft binnen haar mogelijkheden de economische schade beperkt, de sociale infrastructuur in stand gehouden en de zelfredzaamheid van onze inwoners beschermd. Door middel van subsidies, kwijtscheldingen en niet-materiële ondersteuning heeft de gemeente sociale partners ondersteund, sportverenigingen overeind gehouden en ondernemers waar mogelijk in staat gesteld hun bedrijven aan te passen om ook in coronatijd hun werk te doen.

Door middel van het herstelbeleid na corona wordt ingezet op zeven opgaven. Het gaat hierbij om:

  • Stimuleren bestaanszekerheid
  • Herstellen van perspectief voor de jeugd
  • Verminderen eenzaamheid
  • Tegengaan kansenongelijkheid
  • Vitaliseren winkelgebieden
  • Aanpassen openbare ruimte
  • Verrijken lokale cultuur

Met het huidige financiële beeld ligt er een gezonde financiële basis voor de komende jaren. Jaren waarin de gemeente staat voor grote veranderingen en maatschappelijke opgaven, zoals digitalisering, individualisering, klimaatverandering, globalisering, toenemende vergrijzing en culturele diversiteit.  Naast de coronacrisis heeft de Oekraïne crisis enorme gevolgen. De uitdaging is om als een sterke en veerkrachtige samenleving uit de crisis komen. Dat vraagt niet alleen veel van onze inwoners, maar ook van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Jules Bijl
Astrid van Eekelen
Juliette Bouw
Floor Kist
Jan-Willem Rouwendal

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 14:46:40 met de export van 07/07/2022 14:32:40