Ontwikkelingen

Algemeen

Er komen ontwikkelingen op de gemeente af die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief. Dit betreft veelal ontwikkelingen die nog niet financieel becijferd kunnen worden en een mogelijke risico of kans met zich meebrengen.

Oekraïne crisis
Een overkoepelende ontwikkeling van invloed op alle domeinen is de Oekraïne crisis als gevolg van de inval door Rusland. Er is een raadsvoorstel opgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen om in te zetten ten behoeve van het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vooralsnog wordt hierbij een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen.
Het Rijk heeft aangegeven de kosten, die gemeenten maken voor het organiseren van opvang en de opvang zelf, te vergoeden. Het is nog niet bekend in welke mate of onder welke condities dit gaat plaatsvinden. Deze vergoedingen worden verrekend met de algemene reserve vrij besteedbaar, zodat inzichtelijk blijft wat de totale baten en lasten zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg in verband met de Oekraïne crisis.
Voor zowel de landelijke, regionale als de lokale maatregelen geldt dat zij veel vragen van de gemeentelijke organisatie. Extra, of andere, inzet van medewerkers is noodzakelijk. Dit heeft invloed op lopende en nieuwe taken en dossiers en de prioritering. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht.

Stijging energieprijzen
Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de escalatie van de politieke spanningen zijn de energieprijzen nog sterker gestegen. De sterk stijgende energieprijzen hebben financiële gevolgen voor alle huishoudens in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de prijzen in januari 2022 gemiddeld 86% hoger lagen dan het jaar ervoor. De precieze impact van de oorlog in Oekraïne op de prijzen is nog onzeker en kan de energieprijzen nog verder laten stijgen. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Aanvullend zijn gemeenten gevraagd eenmalig een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Het Rijk laat gemeenten vrij in het bepalen van de hoogte van de toeslag en de omvang van de doelgroep. Het is de verwachting dat deze eenmalige toeslag niet voldoende is voor alle huishoudens die door de stijgende energieprijzen in de financiële problemen komen. Het risico bestaat dat het aantal inwoners dat een beroep doet op de inkomensregelingen zoals bijzondere bijstand stijgt. De stijging is afhankelijk van de invulling van de toeslag, eventuele andere landelijke maatregelen om de gevolgen te compenseren en de ontwikkeling van de energieprijzen.

De hogere energieprijzen hebben voor de gemeente daarnaast effect op projecten en stijgende inkoopprijzen in het algemeen. Dit kan ervoor zorgen dat de opgenomen budgetten niet toereikend zijn en er tussentijdse prijsverhogingen worden doorgevoerd. Ook kunnen zich leveringsproblemen voordoen. Bijvoorbeeld doordat de hoge gasprijs de industrie en de bouwmaterialenindustrie raakt. Door het afschalen van producties als gevolg daarvan, zullen er minder of geen voorraden meer zijn. Hier kunnen levertijden oplopen of sommige grondstoffen of materialen niet (meer) te leveren zijn. Dat heeft invloed op de realisatie van investeringen die hierdoor extra vertraging kunnen oplopen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 14:46:40 met de export van 07/07/2022 14:32:40